Proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin POS Mediu

INFORMAŢII PROIECT

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII PRINTR-UN MANAGEMENT ADECVAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE „Moldova Superioară”

Vezi detalii

DESCRIEREA ARIEI

DESCRIEREA ARIEI/SIT-ULUI VIZAT/E DE PROIECT – Denumirea ariei/zonei protejate: „Moldova Superioară”

Vezi detalii

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl constituie: dezvoltarea durabilă, protecţia şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată

Vezi detalii

PROBLEME ŞI AMENINŢĂRI PRIVIND CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

Aria naturală protejată de importanţă comunitară „Moldova Superioară” a fost declarată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/ 2007 modificat de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/29.09.2011.

Prin urmare este o arie naturală foarte recentă, asupra căreia nu s-au făcut studii de evaluare a stadiului de conservare a biodiversităţii. Aceasta este definită ca zonă cu pondere de fond forestier şi cinegetic, acest ultim aspect fiind concretizat prin existenţa a 4 fonduri cinegetice: 2 cu statut privat (Măgura şi Muncel) şi 2 cu statut de stat, administrate de către Direcţia Silvică Suceava (Botuş şi Valea Putnei), pentru carnivore mari (urs, lup, râs).

Anual se dau derogări de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu acceptul Academiei Române; implementarea procedurii de derogare permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, capturarea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile de interes naţional şi comunitar, care necesită o protecţie strictă.

Vezi detalii